FAQ

Q: Finns det inte en risk att en röst på Pax och därmed en önskan om fred istället leder till otrygghet?

A: Pax kan naturligtvis inte lämna några garantier för hur framtiden utvecklar sig i praktiken. En förutsättning för att det förslag som Pax förespråkar ska kunna genomföras är dock att det finns ett stort folkligt stöd. Att väljarna ger de politiska ledarna tydliga signaler att vi vill prioritera fred. Ett starkt stöd för ett beslut betyder politisk trygghet. Saknas det däremot ett starkt stöd för Pax så kommer en önskan om fred att ignoreras av övriga partier och Sverige kommer att fortsätta som idag med stora investeringar för att kunna utkämpa framtida krig. Att rösta för militär rustning anser Pax innbär större otrygghet. Krig är mer otryggt än fred!

Q: Kommer inte Sverige att attackeras och invaderas om vi inte har ett militärt försvar?

A: Pax bedömning är att Sverige, trots all oro som sprids i media, befinner sig i en av de fredligaste delarna av världen. Pax tror att risken för krig till stor del är kopplad till militär upprustning och nu också medlemskap i Nato. Sverige väljer med rådande politik att snarast utse Ryssland till sin fiende istället för att bygga fredliga relationer. Detta är något som snarare ökar risken för att Sverige ska dras in i ett framtida krig. Pax är övertygad om att goda relationer och diplomati är ett mycket bättre och starkare försvar mot ett eventuellt externt hot.

Pax upplever att upprustning ökar risken för framtida krig. En stark militärmakt ökar rädslan hos andra att bli angripna och kan på så sätt leda till väpnad konflikt.

Q: Försvaret fyller andra viktiga funktioner som att finnas till hands vid krissituationer och naturkatastrofer. Vad kommer att hända utan försvaret?

A: Pax bedömning är att det vore bättre att ha specifika resurser avsatta för att hantera just sådana händelser. Resurser som när de inte behövs skulle kunna användas till mer samhällsnyttiga insatser än att tränas i konsten att döda.  Dessutom skulle en del riktigt kostsamma resurser som JAS-plan definitivt inte behövas för liknande krissituationer.

Q: Försvaret bidrar med fredsbevarande insatser internationellt. Ska inte Sverige längre vara en del av att bidra till att lösa militära konflikter och skydda utsatta människor i andra delar av världen?

A: Pax vill inget hellre än att bidra till att minska våldsamma konflikter i omvärlden. Just därför bör Sverige avveckla det militära försvaret. Pax anser inte att det bästa sättet för att lösa våldsamheter och militära konflikter är att vara en del av våldet. Istället vill Pax framhålla värdet av att lösa konflikter med förhandlingar och diplomati. Pax vill att Sverige ska visa och vara en förebild för konfliktlösning utan våld eller hot om våld.  Att avveckla militära försvar anser Pax vara ett bra sätt att minska risken för just militära konflikter, även i omvärlden.

Q: Vad är Pax åsikt om Rysslands invasion av Ukraina och Israel/Palestina konflikten ?

A: Pax är emot krig och väpnade konflikter i alla dess former. Krig och dödande är lika fruktansvärt oavsett vem som utför det och vilka ursäkterna för våldet är. Det finns inga vinnare i krig. Alla lider och framför allt drabbas och dödas många oskyldiga.

Krig föregås av samtal och diplomati och kommer den dag parterna tröttnar på att döda varandra att åter följas av samtal för att reglera freden. Kriget, våldet, dödandet och förstörande av infrastruktur mm löser på inget sätt konflikten. Det enda kriget bidrar till är att möjligtvis ge ett visst förhandlingsövertag till den part som är bäst och mest framgångsrik på att döda och förstöra sin motparts tillgångar.

Pax väljer inte sida i krig utan är endast motståndare till att lösa konflikter med hjälp av våld och dödande. Att välja sida i krig är att stötta våld och dödande som en acceptabel metod att lösa konflikter på. Pax förespråkar istället samtal och diplomati som enda acceptabla sätt att lösa konflikter på.

Precis som vi säger till våra barn att inte slåss utan lösa sina problem genom att prata med varandra borde vi också kunde kräva av våra politiska ledare att lösa eventuella konfliktert genom samtal istället för med våld.

Q: Om Pax som parti får ett så starkt stöd att det får ett verkligt inflytande på svensk politik genom eventuella riksdagsmandat, hur kommer Pax då att förhålla sig till övriga politiska frågor? Vad anser t ex Pax i frågor som sysselsättning, integration, skola, arbetsmarknad, osv?

A: Pax är ett renodlat enfrågeparti. Pax har inte och ska inte ha några synpunkter på andra frågor. Pax tillhör ingen politiska gruppering. Den som lägger sin röst på Pax gör så utan att ta ställning i någon annan fråga än en önskan om fred. Detta ställningstagande gör det möjligt att rösta på Pax, om man anser att fred är önskvärt, oavsett vad man annars har för politiska preferenser.

Pax enda avsikt är att ge oss väljare en möjlighet att uttrycka vår önskan om fred för politiker och beslutsfattare.

Pax har ingen egentlig politisk agenda i EU-parlamentet. Målet med att delta i EU-valet är att lyfta fredsfrågan också på Europeiska nivå och att visa att det finns många väljare som önskar fredliga lösningar istället för upprsutning och krig.

Q: Vad händer med alla som jobbar inom försvaret på ett eller annat sätt om Pax önskan om att avveckla försvaret genomförs?

 A: Pax vill lösa problem, inte skapa problem. Det finns oerhört mycket kunskap och erfarenhet i de militära organisationerna. Dessa kunskaper skulle kunna användas i mer människovänligt avseende. Personalen som vill kan fortsätta vara anställda av staten men att deras arbetsuppgifter och mål ändras till andra mer samhällsnyttiga uppgifter.

Q: Vad händer med de tillverkare och leverantörer som är beroende av försvarets beställningar?

A: Pax tanke är att omförhandla avtal för att istället kunna få leveranser av produkter och lösningar som kan ha ett samhällsnyttigt användningsområde. Sverige kan vara ett stöd för industrier vars primära marknad idag är militärt till att istället utveckla nya produkter för att komma tillrätta med andra utmaningar. Pax ser det som viktigt att stötta företag att genomgå denna typ av omstrukturering till en ny människovänlig verksamhet och produktion.

Q: Vad anser Pax att de stora ekonomiska inbesparingarna på försvaret istället ska användas till?

A: Att avgöra vad statens resurser och skatteintäkter ska användas till är politiska beslut som ligger utanför den fråga som Pax går till val på.

För Pax skulle det naturliga valet vara att lägga alla inbespararde resurser på att komma till rätta med miljöproblematiken. Miljö ses som ett stort, aktuellt och framtida problem som också förutspås kunna utgöra grund för framtida konflikter. Att sattsa stora resurser på miljön skulle därför kunna vara en fredshandling i sig.

Pax kan dock acceptera andra användningsområden för resurserna som t ex skola, hälsovård, arbetspolitik eller sänkta skatter om det finns ett större stöd för det.

Q: Vem är Magnus Drysén

A: Magnus har gått och burit på en idé om ett fredsparti under en stor del av sitt liv. Tillslut gjorde han slag i saken och startade Pax inför valet 2022. Rysslands invasion av Ukraina gjorde dock att intresset för fred i den allmäna debatten fick stå tillbaka till förmån för upprustning och Nato medlemskap

I övrigt är Magnus en person som alla andra. Ingen politisk erfarenhet. Ingen större karriär i arbetslivet att skryta med. En ensam pappa till 3 idag vuxna barn. En man som fortfarande saknar sitt livs kärlek.  En person som vandrat livets krokiga väg i med- och motgång men som ofta följt sin hjärtas inre röst. En röst som lett honom till att göra val som andra inte alltid skulle gjort.  Pax är definitivt ett resultat och ett val av denna inre röst.

Q: Vad kan jag göra om jag vill stötta Pax och verkligen vill göra något för fred?

A: Pax är ett parti utan politiska ambitioner. Pax har inte någon agenda eller plan för hur Sverige och EU ska styras. Pax som parti har ett enda uttalat och konkret sak politiskt mål. När det målet är uppnått har partiet fullgjort sin funktion och bör avvecklas. Pax har ingen ambition att bli ett parti som ska kunna leva vidare i all oändlighet.

Pax drivs för tillfället helt på ideell och frivillig basis. Om man vill bidra så är det absolut bästa stödet för Pax att tala om för familj, vänner och alla andra att också du önskar ett Sverige och en värld som vill ha fred. Bidraget ett sådant personligt ställningstagande ger är mer värdefullt än pengar till fina broschyrer eller politiska kampanjer.  Du behöver bara säga att du hellre vill ha fred än krig och att du därför lägger din röst på Pax! Det innebära att andra också kommer våga göra ett liknande val.

Pax tror att förändring sker när en stor grupp väljare säger vad det är de vill. Det är om vi, många tillsammans ger uttryck för vår vilja som förändring verkligen kan ske. Det är ingen som kan eller kommer att göra det åt oss. Vi måste göra de valen om vi vill att det ska ske. Avvecklande av det militära försvaret kommer inte att ske utan att väljarna ger uttryck för den viljan. Det är en stor och viktig fråga som ingen kommer att bry sig om förrän vi är många som ger det vårt stöd. Om du vill ha en fredlig framtid så är det upp till dig. Varje röst är viktig! Med Pax kan du påverka utan att behöva protestera på gatorna…

Vi inser naturligtvis att arbetsuppgifter kan dyka upp som vi just nu inte kan förutse och att kostnader kan uppstå som vi just nu inte har finansiering för. Volontär arbete från den som har tid eller ekonomiskt bidrag från den som har ett visst överflöd kan därför välkomnas.  

Vad du kan göra idag om du vill hålla dig uppdaterad med vad som händer och vad som kan komma att behövas är att följa vår blogg. Alternativet är annars att följa oss på någon social plattform. Ambitionen är att vi ska finnas tillgängliga på dessa där man också kan hålla sig uppdaterad om det senaste.